Դաս 19

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք բազմապատկման զուգորդական օրենքի ճշտությունը.

ա) +9, -2, +3
+9 · (-2) · (+3) = -18 · (+3) = -54
+9 · (-2 · (+3)) = +9 · (-6) = -54
-54 = -54

գ) -6, -10, +8
-6 · (-10) · (+8) = +60 · (+8) = +480
-6 · (-10 · (+8)) = -6 · (-80) = +480
+480 = +480

ե) +2, +15, -6
+2 · (+15) · (-6) = +30 · (-6) = -180
+2 · (+15 · (-6)) = +2 · (-90) = -180
-180 = -180

է) -4, +20, -3
-4 · (+20) · (-3) = -80 · (-3) = +240
-4 · (+20 · (-3)) = -4 · (-60) = +240
+240 = +240

բ) -5, +4, +7
-5 · (+4) · (+7) = -20 · (+7) = -140
-5 · (+4 · (+7)) = -5 · (+28) = -140
-140 = -140

դ) +5, -8, -5
+5 · (-8) · (-5) = -40 · (-5) = +200
+5 · (-8 · (-5)) = +5 · (+40) = +200
+200 = +200

զ) -16, -3, -9
-16 · (-3) · (-9) = +48 · (-9) = -432
-16 · (-3 · (-9)) = -16 · (+27) = -432
-432 = -432

ը) -30, +4, 0
-30 · (+4) · 0 = -120 · 0 = 0
-30 · (+4 · 0) = -30 · 0 = 0
0 = 0

թ) +9, 0, -21
+9 · 0 · (-21) = 0 · (-21) = 0
+9 · (0 · (-21)) = +9 · 0 = 0
0 = 0

2) Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.

ա) (-2) · (+3) · (-7) = (-2) · ((+3) · (-7)) = (-2) · (-21) = +42
գ) (-5) · (-4) · (+3) · (-2) = ((-5) · (-4)) · ((+3) · (-2)) = (+20) · (-6) = -120 բ) (-1) · (-1) · (-1) = (-1) · ((-1) · (-1)) = (-1) · (+1) = -1
դ) (+7) · (-3) · (+4) · (-5) = ((+7) · (-3)) · ((+4) · (-5)) = (-21) · (-20) = +420

3) Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական 

օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 ), գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 ),

բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 ), դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )։

Լրացուցիչ(տանը)

4) Ստուգե՛ք, որ ամբողջ թվերի հետևյալ եռյակների համար ճիշտ է 

բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.

ա) –5, –6, –11, գ) +2, –10, +7, ե) +8, 0, –17,

բ) 0, –8, +12, դ) –16, –18, +20, զ) –6, –1, –19։

ա) -5, -6, -11
-5 · ((-6) + (-11)) = -5 · (-17) = +85
(-5 · (-6)) + (-5 · (-11)) = +30 + (+55) = +85
+85 = +85

գ) +2, -10, +7
+2 · ((-10) + (+7)) = +2 · (-3) = -6
(+2 · (-10)) + (+2 · (+7)) = -20 + (+14) = -6
-6 = -6

ե) +8, 0, -17
+8 · (0 + (-17)) = +8 · (-17) = -136
(+8 · 0) + (+8 · (-17)) = 0 + (-136) = -136
-136 = -136

բ) 0, -8, +12
0 · ((-8) + (+12)) = 0 · (+4) = 0
(0 · (-8)) + (0 · (+12)) = 0 + 0 = 0
0 = 0

դ) -16, -18, +20
-16 · ((-18) + (+20)) = -16 · (+2) = -32
(-16 · (-18)) + (-16 · (+20)) = +288 + (-320) = -32
-32 = -32

զ) -6, -1, -19
-6 · (-1 + (-19)) = -6 · (-20) = +120
(-6 · (-1)) + (-6 · (-19) = +6 + (+114) = +120
+120 = +120

5) Եթե արտադրիչների քանակը զույգ թիվ է, կարո՞ղ է արդյոք արտադրյալը դրական թիվ լինել: Իսկ բացասակա՞ն: Բերե՛ք օրինակներ:

այո

Եթե արտադրիչների քանակը զույգ թիվ է, ապա արտադրյալը  կարող է դրական  թիվ լինել։

Օրինակ՝

(-2)*(-1)*(-4)*(-5)=40

Եթե արտադրիչների քանակը զույգ թիվ է, ապա արտադրյալը  կարող է բացասական  թիվ լինել։

Օրինակ՝

(-7)*(+4)*(-5)*(-6)=-840

6) Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը՝ ընտրելով թվերի բազմապատկման հարմար հաջորդականություն. 

ա) (–8 ) · (–4 ) · (+2 ) · (–5 ) · (–7 ), գ) (–5 ) · (+6 ) · (–7 ) · (+4 ) · (–3 ),

բ) (–1 ) · (+1 ) · (–6 ) · (–14 ) · (+5 ), դ) (–7 ) · (+8 ) · (–9 ) · (+6 ) · (–1 )։

ա) (–8 ) · (–4 ) · (+2 ) · (–5 ) · (–7)=(-5)*(+2)=(-10)*(-8)=80*(-4)=(-320)*(-7)=2240
բ) (–1 ) · (+1 ) · (–6 ) · (–14 ) · (+5)=(+5)*(-6)=(-30)*(-14)=420*1=420*(-1)=-420 գ) (–5 ) · (–20 ) · (+3 ) · (–7 ) · (+2 )=-4200
դ) ( –7 ) · (–1 ) · (+3 ) · (–5 ) · (–9 )=945 

7) Որոշե՛ք, թե ինչ նշան կունենա չորս ամբողջ թվերի արտադրյալը,

 եթե՝ 

ա) այդ թվերից երկուսը դրական են, երկուսը՝ բացասական, 

+

բ) այդ թվերից երեքը բացասական են, մեկը՝ դրական,

գ) այդ թվերից երեքը դրական են, մեկը՝ բացասական

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s