Մաթեմ

Դաս 5.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Մի երևակայական երկրում գիտեն գրել միայն 2 և 8 թվանշանները։ Քանի՞ միանիշ, երկնիշ և եռանիշ բնական թվեր կարող են գրվել այդ երկրում։

2, 8, 82, 28, 288, 282, 882, 228, 828, 888, 222, 88, 22

2) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք թվաբանական գործողությունների նշաններից մեկը ( + , – , ⋅ , ։ ), որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) 5 + 2 = 49 : 7,          գ) 6 + 7 = 24 — 11,           ե) 18 — 10 = 2 ⋅ 4,

բ) 30 — 25 = 20 : 4,      դ) 7 ⋅ 5 = 80 — 45,            զ) 55 — 11 = 44 + 0։

3) Թեյամանի և երեք բաժակների տարողությունը 1300 գ է։ Թեյամանի տարողությունը 500 գ-ով ավելի է, քան բաժակինը։ Ինչքա՞ն են թեյամանի և բաժակի տարողությունները։

  1. 1300-500=800
  2. 800:4=200

4) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

ա) 7,02 = 702

բ) 83,204= 8.3204

գ) 20=0.20

դ) 0,008= 8

Լրացուցիչ(տանը)

5) ABC եռանկյան AB կողմը BC կողմից մեծ է 15 սմ-ով, իսկ AC կողմը AB կողմից փոքր է 5 սմ-ով։ Գտե՛ք ABC եռանկյան պարագիծը, եթե |AB|=40 սմ։

AC = 40-5=35

BC=40 -15=25

P = 35+25+40=100 սմ

6) Կոորդինատային հարթության վրա գծե՛ք ABCD քառանկյուն՝

A (–2, +1), B (0,+3), C (+3, 0), D (+1,–2) գագաթներով։

7) Երկուլիտրանոց և երեքլիտրանոց անոթներով տեղափոխում են 80 լ արևածաղկի ձեթ։ Երկուլիտրանոց անոթների քանակը

նույնն է, ինչ որ երեք լիտրանոցներինը։ Ընդամենը քանի՞ անոթ է օգտագործված։

8) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11, բ) 0,005, գ) 2,32, դ) 1534,1։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s